องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม  ยินดีต้อนรับค่ะ


  หน้าแรก     สภาพทั่วไปของ อบต. 

สภาพทั่วไปของ อบต.
สภาพทั่วไปของ อบต.  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

>>> ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ที่ตั้งเลขที่  50  หมู่ที่  7 ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอกุดรัง  ห่างจากที่ว่าการอำเภอกุดรังประมาณ   11  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม   50  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ             

ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง  อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม

ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  อำเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง  อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก   อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน  และองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

>>> เนื้อที่

ตำบลหนองแวงมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ   56   ตร.กม. หรือประมาณ  32,500  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19  ของอำเภอกุดรัง ( กว้างเฉลี่ย  4 กิโลเมตร ยาวเฉลี่ย  13  กิโลเมตร )

>>> ภูมิประเทศ

                มีลักษณะเป็นที่ราบสูง  และที่ราบลุ่มสลับกัน  สภาพเป็นดินทราย  พื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ พื้นที่ทำไร่ประมาณ  20,000  ไร่  พืชไร่ที่สำคัญ  คือ  มันสำปะหลัง  อ้อย ฯ  พื้นที่ทำนาปีประมาณ  10,000  ไร่  ข้าวที่ปลูกเป็นพันธ์ข้าวเหนียว  ขก.6 , ข้าวหอมมะลิ 105 สำหรับการทำนายังต้องอาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติ  เนื่องจากระบบชลประทานยังไม่เพียงพอ

>>> จำนวนหมู่บ้าน  14 หมู่บ้าน  ( แสดงจำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต. )

หมู่ที่  1  บ้านหนองแวง                       หมู่ที่  2  บ้านโนนสวรรค์

หมู่ที่  3  บ้านศรีอรุณ                           หมู่ที่  4  บ้านโนนสูง

หมู่ที่  5  บ้านห้วยแคน                         หมู่ที่  6   บ้านโนนสูง

หมู่ที่  7   บ้านหนองแวง                      หมู่ที่  8   บ้านจอมทอง

หมู่ที่  9   บ้านห้วยแคน                        หมู่ที่  10  บ้านโชคชัยศรี

หมู่ที่  11  บ้านหนองแวงใต้                หมู่ที่  12  บ้านโนนสมบูรณ์

หมู่ที่  13  บ้านหนองแวง                     หมู่ที่  14   บ้านโนนสูง

>>> จำนวนประชากร

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.225.26.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 266,145

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.หนองแวง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 0-43706774  Fax : 0-43706774
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.