องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม  ยินดีต้อนรับค่ะ


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา  

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

>>> วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ปรับปรุงถนน  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้า  ประปา  ครบทุกด้าน  ประสานกลุ่มอาชีพ  รีบเร่งการศึกษา  นำมาซึ่งวัฒนธรรม  เลิศล้ำสุขอนามัย  ห่างไกลมลภาวะ  พัฒนาผลิตผลปลอดสาร  เพิ่มการผลิตด้วยปุ๋ยชีวภาพ

>>> พันธกิจ

1.       จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน, ถนนลูกรัง, ถนนคสล, ถนนคอนกรีต, ถนนลาดยางแหล่งน้ำ, ไฟฟ้าประปา

2.       ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน

3.       ส่งเสริมการศึกษา สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

4.       ส่งเสริมการออกกำลังกายของชุมชน               

5.       กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

6.       ส่งเสริมการปลูกพืชผักที่ปลอดภัยจากสารพิษ

7.       ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ

ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.163.39.19
คุณเข้าชมลำดับที่ 214,127

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.หนองแวง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 0-4373-7407  Fax : 0-4373-7407
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.