องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม  ยินดีต้อนรับค่ะ


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา  

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

         "เศรษฐกิจก้าวหน้า การคมนาคมพัฒนา การศึกษษได้มาตรฐาน บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น"

>>> พันธกิจ

 

 

1.      พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จัดให้มีและบำรุงไฟฟ้า น้ำประปา และแหล่งน้ำ

 

 

2.       เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3.       ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้

4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา สืบสนประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

 

5.       ส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังการชุมชน

 

6.       ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข รวมทั้งการบริการเชิงรุกในการบริการรักษาพาบาลและให้ประชาชนถึงบ้าน

7.       สร้างจิตรสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรน้ำและสิงแวดล้อม 

 

8.เสริมสร้างการมีส่วนร่มของภาคประชาชน

 

 

 

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.225.26.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 266,150

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.หนองแวง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 0-43706774  Fax : 0-43706774
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.