องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม  ยินดีต้อนรับค่ะ


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา  

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

>>> วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ปรับปรุงถนน  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้า  ประปา  ครบทุกด้าน  ประสานกลุ่มอาชีพ  รีบเร่งการศึกษา  นำมาซึ่งวัฒนธรรม  เลิศล้ำสุขอนามัย  ห่างไกลมลภาวะ  พัฒนาผลิตผลปลอดสาร  เพิ่มการผลิตด้วยปุ๋ยชีวภาพ

>>> พันธกิจ

1.       จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน, ถนนลูกรัง, ถนนคสล, ถนนคอนกรีต, ถนนลาดยางแหล่งน้ำ, ไฟฟ้าประปา

2.       ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน

3.       ส่งเสริมการศึกษา สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

4.       ส่งเสริมการออกกำลังกายของชุมชน               

5.       กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

6.       ส่งเสริมการปลูกพืชผักที่ปลอดภัยจากสารพิษ

7.       ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ

ออนไลน์ทั้งหมด 15 คน
หมายเลข IP 54.196.73.22
คุณเข้าชมลำดับที่ 255,594

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.หนองแวง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 0-4373-7407  Fax : 0-4373-7407
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.