องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม  ยินดีต้อนรับค่ะ


  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562  
       ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 และสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 และนายอำเภอกบินทร์บุรีได้อนุมัติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 87 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 แล้ว นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
วันที่ประกาศ : 2561-09-27
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.225.26.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 266,127

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.หนองแวง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 0-43706774  Fax : 0-43706774
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.